15 Nisan 2016 Cuma

İngilizce Matematik Terimleri Sözlüğü

MATEMATİK TERİMLERİ
Tüm dünyada kullanılan matematik terimleri her dilde farklı ifade edilse de anlaşılması rahat bir konudur. Bu konuda en sık karşımıza çıkan ve en çok kullanılan matematik terimlerinin İngilizce’deki karşılıklarını inceleyip örneklerle açıklayacağız.
Cebir = Algebra
Daire = Circle
Üçgen = Triangle
Kare = Square
Dikdörtgen = Rectangle
Çokgen = Polygon
Altıgen = Hexagon
Eksen = Axis
Merkez = Center
Küme = Set
Fonksiyonlar = Functions
Üstel = Exponential
Faktöriyel = Factorial
Tamsayı = Integer
İntegral = Integral
Limit = Limit
Artı = Plus
Eksi = Minus
Çarpı = Times
Bölü = Divide by
Eşittir = Equals to
Tümevarım = Induction
Onluk sayı sistemi = Decimal system
İrrasyonel = Irrational
Asal sayı = Prime number
Rasyonel sayılar = Rational numbers
Toplama işlemi =  Addition
Çıkarma işlemi = Subtraction
Çarpma İşlemi = Multiplication
Bölme işlemi = Division
Teğet = Tangent
Katsayı = Coefficient

Örnek:
The teacher wanted met o draw two circles which are tangent to each other.  Öğretmen birbirine teğet olan iki daire çizmemi istedi.
To me, the hardest topic in mathematics is integral.  Bana göre, matematikteki en zor konu integral.
Mum, can you help me in this division?  Anne bana bölmede yardım edebilir misin?
6 + 13 = 19  six plus thirteen equals to nineteen
76 – 34 = 42  seventy six minus thirty four is equal to fourty two
16 x 2 = 32  sixteen times two is equal to thirty two
6 / 2 = 3  six divided by two equals to threeFractions – Kesirler
1/2 (“a half”) ½ (“yarım”)
1/3 (“a third”) ? (“üç’te bir”)
1/4 (“a quarter”) ¼ (“dört’te bir”)
1/5 (“a fifth”) 1/5 (“beş’te bir”)
1/6 (“a sixth”) 1/6 (“altı’da bir”)
2/3 (“two thirds”) 2/3 (“üç’te iki”)
3/4 (“three quarters”) ¾ (“üç çeyrek”)
1/8 (“an eighth”) 1/8 (“sekiz’de bir”)
1/10 (“a tenth”) 1/10 (“on’da bir”)
1/100 (“a hundredth”) 1/100 (“yüz’de bir”)
1¼ (“one and a quarter”) 1 ¼ (“bir çeyrek”)
1½ (“one and a half”) 1 ½ (“bir buçuk”)
1¾ (“one and three quarters”) 1 3/4 (“bir ve üç çeyrek”)
2¼ (“two and a quarter”) 2 1/4 (“iki çeyrek”)
2½ (“two and a half”) 2 ½ (“iki buçuk”)
2¾ (“two and three quarters”) 2 3/4 (“iki ve üç çeyrek)
3¼ (“three and a quarter”) 3 ¼ (“üç çeyrek”)
3½ (“three and a half”) 3 ½ (“üç buçuk”)
3¾ (“three and three quarters”) 3 ¾ (“üç ve üç çeyrek”)
English Mathematical terms – İngilizce Matematik ile ilgili Terimler
times kere
to multiply çarpmak
to divide bölmek
equals eşittir
square root kare kök
minus eksi
addition toplama
multiplication çarpma
subtraction çıkartma
division bölmek
arithmetic aritmetik
algebra cebir
geometry geometri
to add toplamak
to subtract çıkartmak
to take away çıkartmak
squared kare
parallel paralel
circumference çevre
length uzunluk
width genişlik
height yükseklik
fraction bölme
decimal ondalık sayı
decimal point ondalık hane noktası
plus artı
total toplam
percent yüzde
percentage yüzde oranı
volume hacim
perimeter çevre uzunluğu
straight line düz çizgi
curve eğri
angle açı
right angle dik açı
radius yarıçap
diameter çap
Shapes – Şekiller
circle daire
square kare
triangle üçgen
rectangle dikdörtgen
pentagon beşgen
hexagon altıgen
oval oval
cube küp
pyramid piramid
sphere küre
Basic Operations / İngilizce Temel İşlemler
addition toplama (işlemi)
subtraction çıkarma (işlemi)
multiplication çarpma (işlemi)
division bölme (işlemi)
egual eşit
plus artı
minus eksi
times çarpı (kere)
divided by bölü
Toplama işlemini şu şekilde yapılıyor. Örnekleri inceleyiniz iki ayrı şekilde de ifade edebiliriz.
5+3=8 Five plus three is eight.
Five plus three equals eight.
18+9=27 Eighteen plus nine is twenty-seven.
Eighteen plus nine equals twenty-seven.
13+23=36 Thirteen plus twenty-three is thirty-six.
Thirteen plus twenty-three equals thirty-six.
Çıkarma işlemini şu şekilde yapılıyor. Örnekleri inceleyiniz iki ayrı şekilde de ifade edebiliriz.
3- 2=1 Three minus two is one.
Three minus two equals one.
12-3=9 Twelve minus three is nine.
Twelve minus three equals nine.
25-10=15 Twenty-five minus ten is fifteen.
Twenty-five minus ten equals fifteen.
Bölme işlemini şu şekilde yapın. Örnekleri inceleyiniz iki ayrı şekilde de ifade edebilirz.
9:3=3 Nine divided by three is three.
Nine divided by three equals three.
10:2=5 Ten divided by two is five.
Ten divided by two equals five.
18:9=2 Eighteen divided by nine is two.
Eighteen divided by nine equals two.
Çarpma işlemini şu şekilde yapılıyor. Örnekleri inceleyin iki ayrı şekilde de ifade edebiliriz.
4×3=12 Four times three is twelve.
Four times three equals twelve.
9×9=81 Nine times nie is eighty-one.
Nine times nine equals eighty-one.
15×3=45 Fifteen times three is forty-five.
Fifteen times three equals forty-five.

Şekiller ve matematik ile ilgili terimler


Yaygın şekil ve matematik terimlerinin İngilizce isimlerinin yanı sıra, kesirlerin nasıl söylendiğini öğrenin.

Mathematical terms / Matematik ile ilgili terimler

addition toplama
subtraction çıkartma
multiplication çarpma
division bölmek
to add toplamak
to subtract veya to take away çıkartmak
to multiply çarpmak
to divide bölmek
to calculate hesaplamak
total toplam
arithmetic aritmetik
algebra cebir
geometry geometri
calculus diferansiyel ve integral hesap
statistics istatistik
integer tam sayı
even number çift sayı
odd number tek sayı
prime number asal sayı
fraction bölme
decimal ondalık sayı
decimal point ondalık hane noktası
percent yüzde
percentage yüzde oranı
theorem teorem
proof ispat
problem problem
solution çözüm
formula formül
equation denklem
graph grafik
axis eksen
average ortalama
correlation değişkenler arasındaki ilişki
probability olasılık
dimensions ebatlar
area alan
circumference çevre
diameter çap
radius yarıçap
length uzunluk
height yükseklik
width genişlik
perimeter çevre uzunluğu
angle açı
right angle dik açı
line çizgi
straight line düz çizgi
curve eğri
parallel paralel
tangent tanjant
volume hacim

Shapes / Şekiller

circle daire
triangle üçgen
square kare
rectangle dikdörtgen
pentagon beşgen
hexagon altıgen
octagon sekizgen
oval oval
star yıldız
polygon çokgen
cone koni
cube küp
cylinder silindir
pyramid piramid
sphere küre

Fractions / Kesirler

1⁄2 ½ (“yarım”)
1⁄3 ⅓ (“üç’te bir”)
1⁄4 ¼ (“dört’te bir”)
1⁄5 1/5 (“beş’te bir”)
1⁄6 1/6 (“altı’da bir”)
2⁄3 2/3 (“üç’te iki”)
3⁄4 ¾ (“üç çeyrek”)
1⁄8 1/8 (“sekiz’de bir”)
1⁄10 1/10 (“on’da bir”)
1⁄100 1/100 (“yüz’de bir”)
1 ¼ (“bir çeyrek”)
1 ½ (“bir buçuk”)
1 3/4 (“bir ve üç çeyrek”)
2 1/4 (“iki çeyrek”)
2 ½ (“iki buçuk”)
2 3/4 (“iki ve üç çeyrek)
3 ¼ (“üç çeyrek”)
3 ½ (“üç buçuk”)
3 ¾ (“üç ve üç çeyrek”)

Reading sums Hesapları okumak

plus artı
minus eksi
times veya multiplied by kere
divided by bölü
squared kare
cubed küplü
square root kare kök
equals eşittir

Hiç yorum yok :

Video Haber