22 Mayıs 2010 Cumartesi

MySQL 'e Giriş ve SQL Komutlarıyla Database Üzerine Bir Ders

Microsoft Windows XP [Sürüm 5.1.2600]
(C) Telif Hakky 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>cd ..

C:\>cd php

C:\PHP>dir
C sürücüsündeki birimin etiketi yok.
Birim Seri Numarasy: 8C77-6728

C:\PHP dizini

25.04.2005 11:48 dir> .
25.04.2005 11:48 dir> ..
25.04.2005 11:48 dir> Apache
25.04.2005 11:48 dir> Mysql
25.04.2005 11:48 dir> php4
28.04.2005 17:41 dir> Web
0 Dosya 0 bayt
6 Dizin 54.399.549.440 bayt bo?

C:\PHP>cd mysql

C:\PHP\Mysql>dir
C sürücüsündeki birimin etiketi yok.
Birim Seri Numarasy: 8C77-6728

C:\PHP\Mysql dizini

25.04.2005 11:48 dir> .
25.04.2005 11:48 dir> ..
25.04.2005 11:48 dir> bin
25.10.2004 16:23 19.106 COPYING
02.05.2005 10:26 dir> data
25.10.2004 16:23 5.029 EXCEPTIONS-CLIENT
25.10.2004 16:23 4.904 my-huge.ini
25.10.2004 16:23 20.892 my-innodb-heavy-4G.ini
25.10.2004 16:23 4.880 my-large.ini
25.10.2004 16:23 4.892 my-medium.ini
25.10.2004 16:23 2.472 my-small.ini
08.10.2004 12:18 13.118 my-template.ini
17.02.2005 14:22 9.035 my.ini
25.04.2005 11:48 DIR scripts
25.04.2005 11:48 DIR share
9 Dosya 84.328 bayt
6 Dizin 54.399.242.240 bayt bo?


C:\PHP\Mysql>cd bin

C:\PHP\Mysql\bin>dir

C:\PHP\Mysql\bin dizini içerisinden mysql.exe i çaly?tyrarak
komutlary uygulayabilirsiniz

25.04.2005 11:48 dir> .
25.04.2005 11:48 dir> ..
18.02.2005 14:04 1.069.056 libmySQL.dll
18.02.2005 14:04 1.196.032 myisamchk.exe
18.02.2005 14:04 1.114.112 myisamlog.exe
18.02.2005 14:04 1.118.208 myisampack.exe
18.02.2005 14:04 1.093.632 myisam_ftdump.exe
18.02.2005 14:04 1.110.117 mysql.exe
18.02.2005 14:04 1.048.576 mysqladmin.exe
18.02.2005 14:04 1.064.960 mysqlbinlog.exe
18.02.2005 14:04 1.044.480 mysqlcheck.exe
18.02.2005 14:04 3.485.696 mysqld-nt.exe
18.02.2005 14:04 3.477.504 mysqld.exe
18.02.2005 14:04 1.060.864 mysqldump.exe
18.02.2005 14:04 1.040.384 mysqlimport.exe
18.02.2005 14:04 1.499.648 MySQLInstanceConfig.exe
18.02.2005 14:04 1.040.384 mysqlshow.exe
18.02.2005 14:04 40.960 mysqlshutdown.exe
18.02.2005 14:04 45.056 mysqlwatch.exe
18.02.2005 14:04 122.880 my_print_defaults.exe
18.02.2005 14:04 110.592 perror.exe
19 Dosya 21.783.141 bayt
2 Dizin 54.398.930.944 bayt bo?

C:\PHP\Mysql\bin>mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.7-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mySql de veri tabanlaryny görebilmek için
show databases; komutunu kullanyryz...

mysql> show databases;
+----------+
| Database |
+----------+
| mustafa |
| mysql |
| test |
+----------+
3 rows in set (0.19 sec)
Database olarak 3 adet veritabany bulundu
bunlardan herhangi biri üzerinde i?lem yapmak istiyorsak
use ; komutunu kullanyyoruz
Mesela ben mustafa isimli veritabany üzerinde i?lemler yapmak
istedi?im için a?a?ydaki gibi bir komut yazdym..

mysql> use mustafa;
Database changed
?imdi mustafa adly veriyabanyndaki var olan tablolara göz atalym
Bunun için yine "show" komutu ile bukez "tables" komutlaryny
kullanyyoruz....
mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_mustafa |
+-------------------+
| rehber |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mustafa adly veri tabanymyzda rehber adly bir tablomuzun oldu?unu
görüyoruz... yine ayny mantykla bu tablo üzerinde i?lem yapmak için
use komutunu kullanarak
mysql> use rehber;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'rehber'
?eklinde hata verecektir çünkü artyk i?in MySQL tarafy
burada bitiyor Bundan sora rehber tablosu üzerinde
i?lem yapabilmek için bize SQL komutlary gerekir!
SQL de herhangibir tablo secmek için SELECT komutu kullanylyr
rehber içindeki tüm alanlary görebilmek için
A?a?ydaki komutu yazalym

mysql> SELECT * FROM rehber;
Empty set (0.00 sec)

görüldü?ü gibi rehber altynda herhangi bir alan kaydy bulunamady
çünkü tablomuzda henüz veri yok bir ba?ka de?i?le Empty(Bo?)

peki nasyl alan ady ve veri girebilirim diye dü?ünüyorsanyz

Bunu da INSERT INTO Komutu ile yapyyoruz.. Lütfen sizde deneyin


mysql> INSERT INTO rehber
-> (no,isim)
-> VALUES
-> ('','Erhan BURHAN');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.16 sec)
rehber adly tablomuza iki alanadan olu?an bir veri girdisi yaptyk
bunlar no ve isim VALUE ile de bu alanlara kar?ylyk bilgileri
verdik ?imdi 2. bir veri girelim

mysql> INSERT INTO rehber (no,isim) VALUES ('','Mustafa BARDAK');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.06 sec)
rehber tablomuzu tekrar seçerek neler yapmy? oldu?umuza bakalym

mysql> select * from rehber;
+----+----------------+
| no | isim |
+----+----------------+
| 1 | Erhan BURHAN |
| 2 | Mustafa BARDAK |
+----+----------------+
2 rows in set (0.02 sec)
Görüldü?ü gibi iki rehber altynda iki alan yarattyk
no ve isim bu alanlara da örnek olarak 2 veri girdik ;)
bu verileri görüntülemek için seçerken yalnyzca isimlerine göre
secmak ve göstermek için
SELECT * FROM rehber; komutunda * yerine isim yazmamyz yeterli

mysql> SELECT isim FROM rehber;
+----------------+
| isim |
+----------------+
| Erhan BURHAN |
| Mustafa BARDAK |
+----------------+
2 rows in set (0.00 sec)
yalnyzca nosu 1 olan veriyi görmek için

mysql> SELECT * FROM rehber WHERE no=1;
+----+--------------+
| no | isim |
+----+--------------+
| 1 | Erhan BURHAN |
+----+--------------+
1 row in set (0.03 sec)
nosu 2 olan verinin sadece ismini görmek istiyorsak

mysql> SELECT isim FROM rehber WHERE no=2;
+----------------+
| isim |
+----------------+
| Mustafa BARDAK |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Buraya kadar rehber üzerine yeni kayytlar girdik
?imdide varolan bir kayyt üzerinde de?i?iklik yapalym!
bunun için Bir Ba?ka SQL komutu olan UPDATE i kullanyryz
a?a?ydaki örnegi uygulayynyz

mysql> UPDATE rehber SET isim='Namyk ERTUGRUL' WHERE isim='Erhan BURHAN';
Query OK, 1 row affected (0.22 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
nosu 1 olan ismi Güncellemi? olduk!
son duruma bakalym

mysql> SELECT * FROM rehber;
+----+----------------+
| no | isim |
+----+----------------+
| 1 | Namyk ERTUGRUL |
| 2 | Mustafa BARDAK |
+----+----------------+
2 rows in set (0.09 sec)
Bugünlük Bukadar arkada?lar birdahaki ders DELETE komutu
vs. ile Verileri silme ve hayytlar üzerinde oynamalara devam edece?iz .. :))

Ho?çakalyn Copyright by mglass©
mysql>cd ..
cd..
cd..
cd..
c:\Exit BYEE


Kaynak: Orjinal Kaynak ...

Hiç yorum yok :

Video Haber